Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Vostè està en: Inici > Prestacions > Familiars > Prestació econòmica de pagament únic per part o adopció múltiples > Prestació econòmica de pagament únic per part o adopció múltiples

Prestació econòmica de pagament únic per part o adopció múltiples

Versió per a impressióPDF version
Tipus de Prestació: 
Familiars
De què és tracta?: 

Ajuda econòmica de pagament únic a la qual tenen dret els/els mutualistes quan és trobin en els supòsits de fet legalment establerts de part o adopció múltiples.

És compatible amb el subsidi especial per maternitat en cas de part, adopció o acolliment múltiples.

Quantia: 

Pagament de 4, 8 o 12 vegades el Salari Mínim Interprofessional mensual vigent al dia del naixement o data de la resolució judicial d'adopció segons siguin 2, 3 o més fills causants.

Nº DE FILLS SIMULTANIS Nº DE VEGADES DE L'IMPORT MENSUAL DEL S.M.I.
(Salari mínim interprofessional)
IMPORT EN EUROS
RD 1077/2017, de 29 de desembre
Fets causants entre 01-01 i 31-12-2018
2 4
2.943,60
3 8 5.887,20
 4 i més  12  8.830,80

 Nota.- S.M.I. per 2018: 735,90 euros/mes.

 Nota.- Els fills nascuts o adoptats afectats per una discapacitat igual o superior al 33 per cent, computessin el doble.

Beneficiari: 

Requisits:

És necessari que el mutualista és trobi d'alta o en situació assimilada a l'alta en la Mutualitat en la data del fet causant.

Ho percebrà:

  • Qualsevol dels progenitors o adoptantes, determinat de comú acord. Mancant acord, si tots dos reuneixen els requisits per ser beneficiaris de la prestació de MUFACE, podrà ser beneficiària la mare biològica, si escau.
  • Quan els progenitors o adoptantes no convisquin: qui tingui al seu càrrec la guarda o custòdia dels fills.
  • Si els menors anessin orfes de tots dos progenitors o adoptantes o estiguessin abandonats: la persona física que legalment hagi de fer-es càrrec d'ells, sense que en aquest cas hagi de complir els requisits d'afiliació.

Termini de Presentació: 


Zinc anys a partir de la data del part o de la data de la resolucion judicial per la qual és constitueix l'adopció.

Lloc de Presentació: 

Serveis Provincials o Oficines Delegades de MUFACE o en qualsevol dels registris prevists en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú dels Administracions Públiques.

També pot presentar a MUFACE aquesta sol·licitud a través del Registri Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat. Per a això ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

Documentació: 

Almenys s'haurà de presentar la següent:

 

Normativa: 

Art.29 de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat.

Arts.120 a 128 del Reglament General del Mutualisme Administratiu.

Reial decret 1335/2005, d'11 de novembre, pel qual és regulin els prestacions familiars de la Seguretat Social.