Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Vostede está en: Inicio > Prestacións > Complementarias > Outras prestacións complementarias > Outras prestacións complementarias

Outras prestacións complementarias

Versión para impresiónPDF version
Tipo de Prestación: 
Complementarias
De que se trata?: 

Prestación complementaria dá asistencia sanitaria regulada pola Orde APU/2245/2005, de 30 de xuño, consistente en axudas económicas baremadas para facer fronte aos gastos de determinados dispositivos relacionados non seu Anexo IV e Resolución de 26 de xuño de 2014 dá Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se modifican ou Anexos II, III e IV dá Orde APU/2245/2005, de 30 de xuño.

A prestación comprende vos seguintes conceptos:

  • Audífono.
  • Colchón ou colchón antiescaras (con ou sen compresor).
  • Laringófono.

Delimitación e condicións de acceso:

  • A axuda para audífono prevista neste Anexo será incompatible coa prestación de audífono prevista non Catálogo de Material Ortoprotésico (Código 21 45 00). Cando prescríbase a adaptación bilateral de audífonos, ambos os poderán ser obxecto de axuda.
  • Ou período mínimo de renovación ordinaria dás prestacións de audífono, colchón ou colchón antiescaras ou laringófono será de vinte e catro meses desde a data dá factura.
  • Non abonásense reparacións en período de garantía. Non caso dous artigos que precisen algún tipo de reparación, a contía dá axuda será como máximo ou 50% dá axuda establecida para a súa adquisición, acompañando xunto coa solicitude ou certificado de garantía do produto. As axudas concedidas por este concepto serán tidas en conta a efectos do cómputo de prazos para a renovación do mesmo artigo.
  • A prescrición deberá ser levada a cabo por especialista na materia correspondente á patoloxía que xustifique a súa prescrición e que estea concertado ou preste servizos na entidade á que se atope adscrito ou titular.
  • A solicitude deberá acompañarse do informe médico co diagnóstico e a prescrición, así como coa correspondente factura orixinal que deberá reunir todos vos requisitos legais e regulamentarios para a súa validez e na mesma deberá figurar ou detalle de conceptos e prezos, así como a constancia do pago ou ir acompañada, non seu caso, do correspondente recibo que ou acredite.

Contía: 

Estas axudas veñen determinadas non Anexo IV dá Resolución de 26 de xuño de 2014 dá Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se modifican ou Anexos II, III e IV dá Orde APU/2245/2005, de 30 de xuño.

Outras Prestacións Complementarias Contía
Audífono 300 €
Colchón ou colchón antiescaras (con ou sen compresor) 125 €
Laringófono 1.100 €

 

Beneficiario: 

Vos mutualistas en alta ou situación asimilada e vos seus beneficiarios.

Prazo de Presentación: 


Ou dereito ao recoñecemento destas prestacións prescribirá ao cinco anos, a partir dá data dá factura. A prescrición interromperase, ademais de por a reclamación ante a Mutualidade Xeral, polas causas ordinarias establecidas non artigo 1973 do Código Civil.

Documentación: 

Modelo de solicitude. (a documentación a achegar é a que se indica non impreso de solicitude correspondente)

Normativa: 


Orde APU/2245/2005, de 30 de xuño, pola que se regulan as prestacións complementarias dá asistencia sanitaria non MUFACE e establécese ou procedemento de financiamento de bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina e Resolución de 26 de xuño de 2014 dá Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se modifican ou Anexos II, III e IV dá Orde APU/2245/2005, de 30 de xuño.