Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Vostede está en: Inicio > Prestacións > Complementarias > Prestacións oculares > Prestacións oculares

Prestacións oculares

Versión para impresiónPDF version
Tipo de Prestación: 
Complementarias
De que se trata?: 

Prestación complementaria dá asistencia sanitaria regulada pola Orde APU/2245/2005, de 30 de xuño e Resolución de 26 de xuño de 2014 dá Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se modifican ou Anexos II, III e IV dá Orde APU/2245/2005, de 30 de xuño, consistente en axudas económicas baremadas para facer fronte aos gastos de determinadas lentes e axudas ópticas relacionadas non seu Anexo III.

A prestación ocular comprende vos seguintes conceptos:

 • Lentes (de lonxe ou preto).
 • Lentes bifocales/progresivas.
 • Substitución de cristal (de lonxe ou preto).
 • Substitución de cristal bifocal/progresivo
 • Lente de contacto.
 • Lentes de contacto desechables (axuda anual).
 • Lente terapéutica.
 • Axudas ópticas para baixa visión (microscopios, telescopios, telemicroscopios, lupas e filtros).
 • Axudas prismáticas para alteracións severas dá motilidad ocular.

Delimitación e condicións de acceso:

 • Non caso dás lentes e substitución de cristais só concederase unha lente ou a substitución como máximo de dous cristais por beneficiario e ano natural.
 • Non caso dás lentes de contacto só concederanse como máximo dúas lentes de contacto por beneficiario e ano natural. Llas lentes de contacto fosen desechables, a axuda máxima a conceder por este concepto será de 30 euros por ano natural e beneficiario, debéndose solicitar dunha soa vez. As prestacións de lente de contacto e lentes de contacto desechables serán incompatibles entre se, aínda cando para cada caso non supérese as unidades/cantidade máxima financiable por ano natural. Estas limitacións non rexerán para lentes terapéuticas.
 • Non caso de lentes terapéuticas requírese informe do especialista en oftalmoloxía co diagnóstico e a prescrición, cada vez que solicite a axuda.
 • Poderán acceder ás prestacións para axudas ópticas para baixa visión vos beneficiarios que presenten unha agudeza visual igual ou inferior a 0,3 (3/10) con corrección non mellor ollo ou un campo visual inferior a 10º desde ou punto de vista de fixación. Requírese para a primeira solicitude desta axuda informe do especialista en oftalmoloxía non que detalle a agudeza visual e, non seu caso, ou campo visual. Concederase un máximo de 360 euros por ano natural e beneficiario.
 • Non caso dás axudas prismáticas requírese informe do especialista en oftalmoloxía co diagnóstico e a prescrición, cada vez que se solicite a axuda. Concederase un máximo de 160 euros por ano natural e beneficiario.
 • Para todas as prestacións deberá achegarse factura orixinal do óptico ou do establecemento autorizado a lestes efectos pola administración sanitaria competente para garantir que se realizou a adaptación individual do produto ao paciente. Non entanto, para lentes terapéuticas a factura podar ser emitida polo especialista en oftalmoloxía.

  A factura deberá reunir todos vos requisitos legais e regulamentarios para a súa validez e na mesma deberá figurar ou detalle de conceptos e prezos, así como a constancia do pago ou ir acompañada, non seu caso, do correspondente recibo que ou acredite.

 • Para realizar ou cómputo dás prestacións concedidas e a imputación ao ano terase en conta a data dá correspondente factura.

Contía: 

Estas axudas veñen determinadas non Anexo III dá Resolución de 26 de xuño de 2014 dá Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado.

Prestacións Oculares Contía
Lentes (de lonxe ou preto) 20 €
Lentes bifocales/progresivas 30 €
Substitución de cristal (de lonxe ou preto) 10 €
Substitución de cristal bifocal/progresivo 15 €
Lente de contacto 20 €
Lentes de contacto desechables (axuda anual) 30 €
Lente terapéutica 40 €
Axudas ópticas para baixa visión 180 €
Axudas prismáticas para alteracións severas dá motilidad ocular 80 €

 

Beneficiario: 

Vos mutualistas en alta ou situación asimilada e vos seus beneficiarios.

Prazo de Presentación: 


Ou dereito ao recoñecemento destas prestacións prescribirá ao cinco anos, a partir dá data dá factura. A prescrición interromperase, ademais de por a reclamación ante a Mutualidade Xeral, polas causas ordinarias establecidas non artigo 1973 do Código Civil.

Lugar de Presentación: 

Documentación: 

 • Modelo de solicitude. (a documentación a achegar é a que se indica non impreso de solicitude correspondente)

Normativa: 


Orde APU/2245/2005, de 30 de xuño, pola que se regulan as prestacións complementarias dá asistencia sanitaria non MUFACE e establécese ou procedemento de financiamento de bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina.