Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Vostè està en: Inici > Prestacions > Incapacitat > Subsidi per incapacitat temporal > Subsidi per incapacitat temporal

Subsidi per incapacitat temporal

Versió per a impressióPDF version
Tipus de Prestació: 
Incapacitat
De què és tracta?: 


El subsidi d'incapacitat temporal és una prestació la finalitat de la qual és compensar la minoració en els retribucions del/la mutualista a partir del dia 91º en situació d'incapacitat temporal, quan l'organisme on presta serveis deixa d'abonar els retribucions complementàries. La situació d'IT la declara l'òrgan de personal mitjançant la llicència per aquesta causa, basant-s'en els parts de malaltia que acreditin l'assistència sanitària per MUFACE.

Quantia: 

En els situacions d'Incapacitat Temporal els funcionaris/as tenen els següents drets econòmics:

 • Durant els primers noranta dies, als retribucions establertes en la normativa vigent (per més informació podin dirigir-s'a la seva Unitat pagadora).
 • A partir del dia norantè primer percebran:
  • Els retribucions bàsiques i, si escau, la prestació per fill a càrrec, per la seva Unitat pagadora.
  • Un Subsidi per Incapacitat Temporal a càrrec de MUFACE.

La quantia del Subsidi és fixa i invariable, en tant aquest no s'extingeixi, i serà la més gran dels dues quantitats següents:

 • El 80 per 100 dels retribucions bàsiques reportades (sou, triennis i grau, si escau), incrementades en la sisena part d'una paga extraordinària, corresponent al tercer mes de la llicència.
 • El 75 per 100 dels retribucions complementàries reportades en el tercer* mes de la llicència.

L'import del Subsidi íntegre així calculat no podrà ser superior als retribucions complementàries íntegres corresponents al tercer* mes de llicència.

Si la quantia del Subsidi resultés superior, el seu import és reduirà en l'excés.

La concessió del Subsidi per Incapacitat Temporal exigeix que el beneficiari/a faig cobert un període de sis mesos de cotització a MUFACE, excepte malaltia professional o accident en acte de servei o com a conseqüència d'ell.

El Subsidi s'extingeix, entre altres causis, per:

 • Finalització de la llicència de malaltia.
 • Declaració de jubilació.
 • Defunció.
 • Transcurs del termini màxim de durada: aquest és de 24 mesos.

» CALCULI EL SEU SUBSIDI «

Beneficiari: 


El funcionari/a a qui es li hagi expedit part de baixa mèdica, que hagi obtingut llicències per malaltia o accident que impedeixi el normal acompliment dels funcions públiques i que rebi assistència sanitària facilitada per Muface.

Termini de Presentació: 


Una vegada complerts els 3 primers mesos en situació d'incapacitat temporal és podrà sol·licitar el subsidi a MUFACE.

Lloc de Presentació: 

A través de calmi electrònica de MUFACE els 24 hores del dia, tots els dies de l'any, sense necessitat d'acudir als oficines de MUFACE.

En els serveis provincials o oficines delegades de MUFACE o en qualsevol dels registris prevists en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú dels Administracions Públiques, a més de l'òrgan de personal on el mutualista presti els seus serveis.

L'òrgan de personal comunicarà directament a MUFACE la llicència del quart mes juntament amb el certificat dels retribucions bàsiques i complementàries reportades a l'inici del tercer mes de llicència i dels complementàries deixades d'abonar a partir del dia 91º.

Documentació: 

 • Model de sol·licitud
 • Model 145 - comunicació de dades al pagador (la falta de comunicació al pagador dels circumstàncies personals o de la seva variació, determinarà que s'apliqui el tipus de retenció corresponent, sense tenir en compte aquestes circumstàncies. Art. 88.2 del Reglament de l'Impost sobre la Renda dels Personis Físiques)
 • Model de sol·licitud de revisió quantia del subsidi per recuperació dels paguis de desembre 2012

 

* Informació dirigida als Unitats de Personal:

 

Normativa: 


Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny, per la qual és regula el procediment de reconeixement, control i seguiment dels situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat.