Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Vostede está en: Inicio > Prestacións > Asistencia Sanitaria nos Estranxeiro > Profesores visitantes en centros escolares de Estados Unidos e Canadá

Profesores visitantes en centros escolares de Estados Unidos e Canadá

Versión para impresiónEnviar por e-mailPDF version
Tipo de Prestación: 
Asistencia Sanitaria no estranxeiro
De que se trata?: 

Os funcionarios que, como consecuencia de obter praza como profesores visitantes en centros escolares de Estados Unidos ou Canadá, pasan á situación de Servizos Especiais ao amparo do artigo 87.1 b) da Lei 7/2007, do Estatuto Básico do Empregado Público, conservan a condición de mutualistas de MUFACE, cos mesmos dereitos e obrigacións que na situación de Servizo Activo e, por conseguinte, con obrigación de cotizar. A cotización deberá facerse efectiva mediante o desconto na nómina de trienios. Se o funcionario non ten dereito a percibir trienios no seu posto de orixe, ou os percibe en contía insuficiente, terá que optar por domiciliar no seu Banco o pago das cotas, a cuxo fin deberá encher en MUFACE o impreso AB-7 "Domiciliación bancaria do pago da cotización".

Cobertura Sanitaria

A modalidade para a cobertura sanitaria do funcionario (ou calquera dos seus beneficiarios) vén determinada pola existencia de cobertura de asistencia sanitaria polo centro escolar:

1. Sistema Xeral

Se o distrito escolar contratante proporciona un seguro médico ao profesor, este, como mutualista de MUFACE, continuará adscrito á entidade de ámbito nacional, pública ou privada, elixida por el, entidade que cubrirá a súa asistencia sanitaria en España. Os gastos de asistencia sanitaria no estranxeiro que non estean cubertos, en todo ou en parte, polo seguro médico do distrito escolar poderán ser reembolsados por MUFACE mediante o sistema xeral utilizado en desprazamentos temporais por motivos profesionais relacionados coa función pública.

2. Cambio á Oficina de MUFACE para Persoal no Exterior e adscrición ao Concerto de asistencia sanitaria no exterior vixente en cada momento.

Se o profesor non dispón de seguro médico polo distrito escolar americano, poderá solicitar na Oficina Delegada de MUFACE para persoal no exterior o alta en DKV, entidade coa que actualmente está subscrito o Concerto de Asistencia Sanitaria no exterior.

Para solicitar o alta en DKV deberán presentarse os seguintes documentos:

  • Impreso de Ligazón “Solicitude de variacións” (modelo AB-1), cumprimentado e asinado polo interesado. Este impreso facilítase en calquera Oficina Delegada ou Servizo Provincial de MUFACE. No apartado “domicilio”, deberá consignarse o Centro Escolar ao que vai destinado o profesor, ou, no caso de que se descoñeza ese dato, a Consellería de Educación da que dependa.
  • Fotocopia do “Acordo de cambio de situación administrativa” (concesión de “Servizos Especiais”).
  • Documentos de Afiliación e Beneficiarios de MUFACE (orixinais)
  • Fotocopia do contrato ou pre-contrato subscrito co distrito escolar americano.
  • Declaración sobre inexistencia de cobertura de asistencia sanitaria e pago de cotas. (a Oficina Delegada de MUFACE para persoal no Exterior facilita o modelo desta declaración).
  • Talonario de receitas e cartóns de asistencia sanitaria.
  • Fotocopia do DNI do funcionario e dos seus beneficiarios maiores de 14 anos.

Esta documentación pode presentarse persoalmente ou por correo en:

Oficina Delegada de MUFACE para persoal no Exterior
Praza da Provincia, 1 – 6ª planta - 28071 MADRID

A data de alta no Concerto será a mesma que a data de efectos do pase á situación de servizos especiais. O alta no Concerto de asistencia sanitaria no exterior leva a baixa na Entidade Médica de ámbito nacional á que estaba adscrito o mutualista anteriormente, motivo polo cal, a partir dese momento, non poderán utilizarse os talonarios médicos ou cartóns sanitarios propios desas entidades, nin tampouco os talonarios de receitas oficiais de MUFACE.

Unha vez formalizado o alta, a Oficina Delegada de MUFACE para persoal no Exterior remitirá por correo toda a documentación á dirección consignada no impreso de solicitude de variacións (modelo AB-1).