Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Vostè està en: Inici > Totes els novetats > Exercici del dret d'opció de la LPGE´17 dels funcionaris culpables en processos de promoció interna > Exercici del dret d'opció de la LPGE´17 dels funcionaris culpables en processos de promoció interna

Exercici del dret d'opció de la LPGE´17 dels funcionaris culpables en processos de promoció interna

Versió per a impressióPDF version

La Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per 2017, estableix un dret d'opció per conservar la condició de mutualistes a favor de els funcionaris de l'Administració Civil de l'Estat que accedeixin, pel procediment de promoció interna, a certs Cossos o Escalis administratius pertanyents al Règim General de la Seguretat Social.

La disposició final 6º de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (LPGE17) ha procedit a la modificació dels articles 7 i 8, i de la disposició addicional primera, del text refós de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat, aprovat per Reial decret Legislatiu 4/2000, de 23 de juny, (LSSFCE) atorgant un dret d'opció als mutualistes que causin, o hagin causat, baixa en MUFACE per mantenir o, si escau, recuperar l'alta en MUFACE en dues supòsits:

  • Quan accedeixin per promoció interna a Escalis d'Organismes Autònoms, i
  • Quan havent estat transferits als Comunitats Autònomes accedeixin per promoció interna a Cossos o Escalis propis de la Comunitat Autònoma de destinació.

Aquesta modificació normativa permet a aquests funcionaris conservar o, si escau, recuperar la condició de mutualistes obligatoris de MUFACE, encara que a l'efecte de pensions estiguin enquadrats en el Règim General de la Seguretat Social, rebent un tractament “hibrido” similar al dels funcionaris de nou ingrés donis de l'1 de gener de 2011, que a l'efecte de pensions ja no s'integrin en el Sistema de Classes Passives de l'Estat.

Per a major informació consulti la següent nota informativa

El dret haurà d'exercitar-es, per una sola vegada i amb caràcter general, en el termini de quinze dies donis de la presa de possessió en el nou Cos o Escala mitjançant l'emplenament de l'imprès de sol·licitud normalitzat disponible a través de la pàgina web de la Mutualitat, en “descàrrega d'impresos”, que és dirigirà al Servei Provincial de MUFACE o Oficina Delegada d'adscripció, podent presentar-s'en qualsevol dels registris o oficines als quals a el·ludeix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú dels Administracions Públiques.  Aquells funcionaris que és trobessin en aquesta situació a l'entrada en vigor de la Llei de Pressupostos disposaran d'un termini fins al 31 de desembre de 2017 per poder exercitar el seu dret.