Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Vostede está en: Inicio > Prestacións > Asistencia Sanitaria Nacional > Cambio de Entidade Sanitaria > Cambio de Entidade Sanitaria

Cambio de Entidade Sanitaria

Versión para impresiónPDF version

1. Cambio ordinario:

Durante vos meses de xaneiro e xuño, vos mutualistas e vos beneficiarios con Documento asimilado ao de Afiliación, que estean adscritos ao INSS (Sistema Sanitario Público) ou ás Entidades de Seguro de Asistencia Sanitaria, podar solicitar ou cambio de Entidade, por unha soa vez en cada período ordinario de cambio.

Só admitirase unha solicitude de cambio en cada período ordinario. Tituláresvos que non soliciten cambio continuarán adscritos á mesma Entidade que ou estean a 31 de decembro ou, non seu caso, a 31 de maio de cada ano.

2. Cambio extraordinario

2.1 Cambio fose do período ordinario:

Fóra do período ordinario poderase autorizar ou cambio de Entidade de Seguro de Asistencia Sanitaria ou de adscrición ao Sistema Sanitario Público:

  • Cando se produza un cambio de destino do mutualista en activo que implique traslado a outra provincia ou illa.
  • Cando, mantendo a súa localidade de destino, ou mutualista cambie ou seu domicilio a outra provincia ou illa.
  • Cando se produza un cambio de domicilio, con cambio de provincia ou illa de residencia do titular, e este sexa mutualista xubilado  beneficiario que teña esta condición por falecemento, separación, divorcio ou nulidade do matrimonio do mutualista e posúa un documento asimilado ao de afiliacón expedido por MUFACE. Este dereito poderá exercitarse por unha soa vez cada ano.
  • Cando ou mutualista obteña a conformidade, expresada por escrito, dás Entidades afectadas. Este suposto inclúe ou cambio a calquera entidade de seguro desde a rede sanitaria pública, pero non ou caso contrario que se regula non epígrafe 2.2 seguinte.
  • Cando ou mutualista pase a quedar comprendido non colectivo protexido polo Concerto en territorio nacional ao extinguirse ou seu dereito a quedar protexido polo Concerto de asistencia sanitaria aos mutualistas destinados e/ou residentes non estranxeiro, a condición de que dita extinción non débase á perda dá condición de mutualista.
  • Cando, por concorrer circunstancias obxectivas que xustifiquen ou cambio dunha pluralidade de titulares afectados polo mesmo problema de asistencia médica, a Dirección Xeral de MUFACE acorde a apertura de prazo especial de elección de Entidades, incluído, non seu caso, ou INSS.

 

2.2 Cambio extraordinario ao INSS.

Cando ou titular ou solicite por razóns de asistencia médico-hospitalaria e sexa aprobado por unha Comisión Paritaria MUFACE/SEGURIDADE SOCIAL. Neste suposto, xunto coa solicitude, ou titular deberá achegar informe médico non que conste ou diagnóstico do proceso patolóxico padecido polo ou por algún dous seus beneficiarios e as razóns que aconsellan ou seu tratamento nun Centro do Sistema Sanitario Público. Ademais, deberá facer constar expresamente que asume a obrigación de permanecer dous anos adscrito ao INSS, non caso de que lle sexa concedido ou cambio.

 

Procedemento de cambio de Entidade

Para efectuar ou cambio de Entidade ou mutualista deberá presentar xunto á súa solicitude, ou Documento de Afiliación ou, non seu caso, ou Documento asimilado ao de Afiliación, para a súa substitución non seu Servizo Provincial ou na Oficina de MUFACE máis próxima.

Utilizando vos medios de acceso proporcionados pola plataforma Cl@ve (certificado dixital, DNI electrónico, claves permanentes e Cl@ve PIN), e a través de a Sede Electrónica de Muface, podar efectuar cambios ordinarios entre Entidades de Seguro Privado de Asistencia Sanitaria, así como ao Sistema Nacional de Saúde para a percepción dá asistencia sanitaria a través dúas Servizos públicos de Saúde dá súa Comunidade Autónoma de residencia.