Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Vostè està en: Inici > Prestacions > Assistència Sanitària Nacional > Canvi d'Entitat Sanitària > Canvi d'Entitat Sanitària

Canvi d'Entitat Sanitària

Versió per a impressióPDF version

1. Canvi ordinari:

Durant els mesos de gener i juny, els mutualistes i els beneficiaris amb Document assimilat al d'Afiliació, que estiguin adscrits a l'INSS (Sistema Sanitari Públic) o als Entitats de Segur d'Assistència Sanitària, podin sol·licitar el canvi d'Entitat, per una sola vegada en cada període ordinari de canvi.

Només s'admetrà una sol·licitud de canvi en cada període ordinari. Els titulars que no sol·licitin canvi continuessin adscrits a la mateixa Entitat que ho estiguin a 31 de desembre o, si escau, a 31 de maig de cada any.

2. Canvi extraordinari

2.1 Canvi fos del període ordinari:

Fora del període ordinari és podrà autoritzar el canvi d'Entitat de Segur d'Assistència Sanitària o d'adscripció al Sistema Sanitari Públic:

  • Quan és produeixi un canvi de destinació del mutualista en actiu que impliqui trasllat a una altra província o illa.
  • Quan, mantenint la seva localitat de destinació, el mutualista canviï el seu domicili a una altra província o illa.
  • Quan és produeixi un canvi de domicili, amb canvi de província o illa de residència del titular, i aquest sigui mutualista jubilat  beneficiari que tingui aquesta condició per defunció, separació, divorci o nul·litat del matrimoni del mutualista i posseeixi un document assimilat al d'afiliacón expedit per MUFACE. Aquest dret podrà exercitar-es per una sola vegada cada any.
  • Quan el mutualista obtingui la conformitat, expressada per escrit, dels Entitats afectades. Aquest supòsit inclou el canvi a qualsevol entitat de segur donis de la xarxa sanitària pública, però no el cas contrari que és regula en l'epígraf 2.2 següent.
  • Quan la mutualista passada a quedar comprès en el col·lectiu protegit pel Concert en territori nacional en extingir-se'l seu dret a quedar protegit pel Concert d'assistència sanitària als mutualistes destinats i/o residents a l'estranger, sempre que aquesta extinció no és degui a la pèrdua de la condició de mutualista.
  • Quan, per concórrer circumstàncies objectives que justifiquin el canvi d'una pluralitat de titulars afectats pel mateix problema d'assistència mèdica, la Direcció general de MUFACE acordi l'obertura de termini especial d'elecció d'Entitats, inclòs, si escau, l'INSS.

 

2.2 Canvi extraordinari a l'INSS.

Quan el titular ho sol·liciti per raons d'assistència mèdic-hospitalària i sigui aprovat per una Comissió Paritària MUFACE/SEGURETAT SOCIAL. En aquest supòsit, juntament amb la sol·licitud, el titular haurà d'aportar informe mèdic en el qual consti el diagnòstic del procés patològic patit per ell o per algun dels seus beneficiaris i els raons que aconsellen el seu tractament en un Centri del Sistema Sanitari Públic. A més, haurà de fer constar expressament que assumeix l'obligació de romandre dues anys adscrit a l'INSS, en el cas que li sigui concedit el canvi.

 

Procediment de canvi d'Entitat

Per efectuar el canvi d'Entitat el mutualista haurà de presentar al costat de la seva sol·licitud, el Document d'Afiliació o, si escau, el Document assimilat al d'Afiliació, per a la seva substitució en el seu Servei Provincial o en l'Oficina de MUFACE més propera.

Utilitzant els mitjans d'accés proporcionats per la plataforma Cl@ve (certificat digital, DNI electrònic, claus permanents i Cl@ve PIN), i a través de la Seu Electrònica de Muface, és podin efectuar canvis ordinaris entre Entitats de Segur Privat d'Assistència Sanitària, així com al Sistema Nacional de Salut per a la percepció de l'assistència sanitària a través dels Serveis públics de Salut de la seva Comunitat Autònoma de residència.